top of page

Plaatsbeschrijving - Waarom ?

Het opmaken van een plaatsbeschrijving is een wettelijke verplichting. De plaatsbeschrijving moet deel uitmaken van het huurcontract en wordt mee geregistreerd.

Huurders zijn verplicht om de wooneenheid op het einde van de huurperiode in dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder. Hiervoor is het belangrijk dat er zowel bij het betrekken als bij het verlaten een plaatsbeschrijving wordt opgesteld. Beide plaatsbeschrijvingen worden met elkaar vergeleken. Indien de uittredende plaatsbeschrijving een gebrek vermeldt, dat niet opgenomen is in de intredende plaatsbeschrijving, dient de huurder het gebrek te herstellen of de herstelkosten te betalen.

Als er geen intredende plaatsbeschrijving opgemaakt werd, gaat de wet ervan uit dat de huurder de woning hebben verkregen in de staat waarin het zich bevindt bij het verlaten van de woning. De huurder kan dus niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade, tenzij de verhuurder expliciet kan bewijzen dat de huurder de schade heeft veroorzaakt. Uitzonderingen is de schade ontstaan door ouderdom, normale slijtage of overmacht.

Indien 1 van beide partijen weigert een plaatsbeschrijving op te maken, kan de andere partij eisen dat er toch een plaatsbeschrijving opgemaakt wordt. Als er geen gevolg gegeven wordt aan deze eis, kan men naar de vrederechter stappen. Die zal dan een deskundige aanstellen. De vragende partij kan zijn aanvraag indienen tot aan het einde van de eerste maand van bewoning.

Indien er in de loop van de huurperiode belangrijke wijzigingen worden aangebracht aan het verhuurde goed, kunnen beide partijen eisen dat er een bijvoegsel wordt opgemaakt bij de plaatsbeschrijving.

bottom of page